Ðî lapa Jums palîdzes uzzinât kur ir citas latvieðu valodas WWW lapas.

Es diemþçl vçl esmu iesâcçjs, bet ceru ka Jûs visi, paþiòas, draugi, un sveðinieki nâksiet talkâ un man atsûtîsiet URL no citâm latviesû lapâm.

Mans galvenais mçríis ir ieraut latvieðu tautu tîkla lietoðanâ!


 

Lapas vârds/titulis

URL/adrese

Saturs

Piezîmes

Ar Latviju saistîtâs personîgas mâjas lappuses http://www.lanet.lv/links/lhp.html Ïoti interesants Tiem kam patîk cilvçki un jaunîba. Ïoti daudz mâjas lapu adreses.
Apstiprinâtie Angïu (Informacijas Tehnoloìijas) Termiòu Latviskojumi http://www.swh.lv/eng/infoserv/termini Ja mçs kâ tauta cînamies pret pârvacoðnu, pârkrievoðanu, tad arî ir vçrts cînieties pret pârangloðanos Manâ vecâ galvâ daþi vârdi iet lçnâm iekða!
World Wide Web resurspunkta izveide

http://www.laatnet.lv/LATNET/

creatingWWWsite/default.htm

Visu neesmu izlasijis, bet izskatâs kâ ïoti laba Hyper Text Markup Language resurspunkta celðanas informâcija. Mâcies un ceri, lai dzçvç kam deri. Es nezinu vai Eriks Sneiders arî mums palîdzçs ar MS FrontPage teksta editoru, vai Netscape tik daudz cik viòs mums palîdzçja ar HTML.
Deksoft http://www.deksoft.com.au Commerciâla palîdzîba uzstâdît savu kompjûteri latvieðu valodâ.Daudz teksts ir angïu valodâ, un tâdeï speciâli piemçrots angliski runâjoðai publikai. Arnis velk man cauri daudz darbam. Es ar viòu lîdz ðim esmu ïoti apmierinâts.
Information sites on the Internet http://www.latnet.lv/wwsites.html Lapas angïu, latvieðu un krievu valodâs Labs izejas punkts, meklçðanai lapas latvieðu valodâ.


 

Mâjas Lapas sâkums

Copyright © Gunars K. Neiders, PhD. 1996