Ðî lapa Jums palîdzes uzzinât kur atrodâs cilvçki kas zin par kompjûteru latviskoðanu latvieðu valodas WWW lapâm.

Es diemþçl vçl esmu iesâcçjs, bet ceru ka Jûs visi, paþiòas, draugi, un sveðinieki nâksiet talkâ un man atsûtîsiet vârdus un e-mail adreses no gudriem cilvçkiem.

Mans galvenais mçríis ir ieraut latvieðu tautu tîkla lietoðanâ!


 

Vards

e-mail adrese

Specialitâte

Piezîmes

Eriks Âbers AdvSysConc@aol.com MacIntosh konsultants Mans draugs. Ïoti aizòemts.
Arnis Gross agross@deksoft.com.au Pârdevçjs Windows 95 un MacIntosh latviskoðanas paketçm. Konsultants. Viòð man vçl palîdz.
Çriks Ðneiders webmaster@latnet.lv HTML? Latvieðu lapas. Atbild uz specifiskiem jautâjumiem.
Atis Kluðs webmaster@lanet.lv Taisa interesantas lapas. Personîgi nav bijis kontacts.
Lane Harris jstroud@halcyon.com Runâ tikai angliski. Palîdz uzstâdît lapas angïu valodâ. Es maksâju 8$ US par stundu, bet Jums ir jâzin ko vçlaties, jâòem vçra viòa gadi, bet daþreiz ir vçrtîgs lai uzzinâtu sîkumus un zinâmas tehnikas.


 

Mâjas Lapas sâkums

Copyright © Gunars K. Neiders, PhD. 1996