A good start for Latvian Web Sites in English is Latvian Information sites on the Internet

Ja gribat vairâk tikai vçrsties uz latvieðu valodas lapâm, sveiks interneta ceïotâj! Ðî lapa Jums palîdzes uzzinât ðo un to ko Jums vajag zinât par latvieðu valodas WWW lapâm. Diemþçl es pats esmu iesâcçjs, bet man ir paþiòas un draugi kuri varçs tâlâk palîdzçt. Daþi ir èakli, daþi ir slinkâki, bet visi ir bijuði godîgi pret manîm.Gudri cilvçki visu dara paði ar HTML, es òemu palîgus, kopçju citu cilvçku darba daïas, un lietoju MS FrontPage.
Mans galvenais mçríis ir ieraut latvieðu tautu tîkla lietoðanâ!

No tiem kas ir gudrâki par manîm es prasu iecietîbu un palîdzîbu, no tiem kas grib mâcîties es prasu pacietîbu uz vçstuïu atbildçðanu. No visiem es prasu palîdzîbu kâ uztaisît manu lapu labâk saprotamu un vçrtîgâku!

Es vçlçtos visus kam ir lapas latvieðu valodâ, ar Baltic Rim codesu (encoding) atsûtît man savas lapas URL adresi, vârdu, un aprakstu.

Es uzaicinu visus kas var palîdzçt ar lapu uzstâdîðanu, latvieðu alfabeta uzstâdîðanu, vai nu uz Windows 95 vai MacIntosh, pieteikties pie manis lai es varu izsludinât tâlâk! Personîgi es íuïos kâ pliks pa nâtrâm, bet man ir dûða iet tâlâk.

Kas man palîdzçja
1. Tad kad es ieraudziju WWW lapas Amçrikâ darbâ, es uz reizi zinâju ka tâm ir nâkotne.
2. Es vçlos tautas valodu ieraut tîklâ un ik gadu doðu simtu Amerikas dolâru balvu par labâko latvieðu valodas lapu uz tîkla (noteikti kâdam man par ðo lapu bûs jâpaziòo, jo gaiðreìis es neesmu. Tâ kâ 1996 gads ir jau pagâjis, tad balvas termiòu pagarinâðu lîdz marta beigâm!)
3. Kautgan es biðíît zinu HTML, man pâtîk labâk "teksta editors" (te es izvçlçjos MS FrontPage, kautgan es esmu dzirdçjis ka Netscape 3.0 vai Netscape Zelts arî esot ïoti labi.)
4. Mana pâr par 30 gadu strâdâðana kâ inþenieram pie Boeing Kompânijas, man ir iemâcijusi darba gribu un mçrítiecîbu! Optimisms par to cik daudz var panâkt ir daudz ko vçrts.
5. Arnis Gross no Australijas e-mail agross@deksoft.com.au
6. Çriks Ðneiders e-mail Eriks Sneiders webmaster@latnet.lv
7. Atis Kluðs bija inspiracija, e-mail Atis Kluss webmaster@lanet.lv
8. Lane Harris (trîspadsmit gadus vecs amçrikaòu zçns) e-mail Lane Harris jstroud@halcyon.com

Reizes ðî lapa ir lasîta kopð 1996 g. 29. decembra.

Lapas sâkums

Copyright © Gunars K. Neiders, PhD. 1996